Zadzwoń 71 707 16 69

Witaj w internetowym katalogu DAR Dolnośląskiej Agencji Reklamy tel. 71 707 16 69

Warunki współpracy

Spis treści

 1. Informacje ogólne
 2. Zamówienie
 3. Dostawa
 4. Płatności
 5. Reklamacje
 6. Znakowanie towaru
 7. Warunki końcowe

1. Informacje ogólne

 1. Niżej opisane warunki określają zasadę współpracy pomiędzy DAR Dolnośląską Agencją Reklamy Sp. z o.o. a kontrahentami zwanymi w dalszej części Zamawiającymi.
 2. Zawartosć witryny internetowej www.agencjadar.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Służy jedynie do ogólnego podglądu towaru oferowanego przez DAR Dolnośląską Agencję Reklamy Sp. z o.o.
 3. Przez stronę www.agencjadar.pl nie można zakupić towaru dodanego do koszyka.
 4. Towar dodany do koszyka służy jednie do wstępnej rozmowy i wyceny towaru + różne opcje (np. znakowanie) jakie interesują wstępnie Zamawiającego i nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 5. DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. współpracuje jedynie z podmiotami prowadzacymi działalność gospodarczą.

2. Zamówienie

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez DAR Dolnośląską Agencję Reklamy Sp. z o.o.
 2. Wszelkie zmiany dokonywane w zamówieniu są poprzedzone formą pisemną wraz z akceptacją obu stron pod rygorem nieważności.
 3. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby prawnie upoważnione do reprezentowania firmy, w której imieniu takie zamówienie zostaje złożone.

3. Dostawa

 1. Zamówienie zostaje realizowane w chwili pisemnego potwierdzenia zamówienia poprzez przesłanie na wskazane adresy meilowe podpisanego scanu zamówienia.
 2. Termin realizacji może ulec zmianie w sytuacjach niezależnych od firmy DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o., które pojawiły się po przyjęciu zamówienia i których firma DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. nie mogła przewidzieć.
 3. DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. jest zobligowana poinformować Zamawiającego meilowo o zmianie terminu dostawy.
 4. Wszelkie roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 5. Koszt transportu towaru pokrywa Zamawiający.
 6. Jeśli wysyłka towaru zostaje opóźniona z winy Zamawiającego, to przechowywanie towaru i ryzyko jego przechowania przechodzi na Zamawiającego.
 7. DAR Dolnośląska Agencja Towaru Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzenia podczas transportu, a także za opóźnienia w czasie dostarczenia przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 8. DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytuły nieznacznych różnic w parametrach dostarczonych towarów i ich kolorystyki.
 9. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego i potwierdzonego przez DAR Dolnośląską Agencję Reklamy Sp. z o.o. zamówienia , Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszta poniesione przez DAR Dolnośląską Agencję Reklamy Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem realizacji zamówienia.

4. Płatności

 1. Podstawową formą płatności jest zapłata za zamówiony towar/usługę z góry.
 2. W chwili kiedy to Zamawiający ma nieuregulowane płatności firma DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać realizację zamówienia lub całkowicie jej odmówić.
 3. Zamówiony towar postaje własnością DAR Dolnośląskiej Agencji Reklamy Sp. z o.o. do chwili uiszczenia pełnej płatności przez Zamawiającego.
 4. W chwili gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszta poniesione przez DAR Dolnośląską Agencję Reklamy Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

5. Reklamacje

 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenie towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający jest zobowiązany poinformować pisemnie DAR Dolnośląską Agencję Reklamy Sp. z o.o. w dniu przyjęcia/odbioru towaru.
 3. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do zareklamowania całej dostawy.
 4. W przypadku uszkodzonej przesyłki Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
 5. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru DAR Dolnośląskiej Agencji Reklamy Sp. z o.o. celem potwierdzenia wady.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty wpływu zgłoszenia reklamacji do firmy DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o.
 7. Towary oznakowane przez DAR Dolnośląską Agencję Reklamy Sp. z o.o. nie podlegają reklamacji w zakresie wad widocznych.
 8. Reklamacje nie są uwzględniane w chwili powstania szkód w wyniku nieprawidłowego użytkowania towaru bądź używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego . Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego do zapłaty za złożone zamówienie.
 11. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec DAR Dolnośląskiej Agencji Reklamy Sp. z o.o. z tytułu rękojmi są wyłączone.

6. Znakowanie towaru

 1. Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez dział znakowania DAR Dolnośląskiej Agencji Reklamy Sp. z o.o. wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Składając zamówienie Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć pliki graficzne w formacie:
  • .pdf
  • .cdr
  • .ai
  • .eps
 3. Jeśli Zamawiający posiada księgę znakowania jest zobowiązany ją dostarczyć.
 4. Jeśli Zamawiający posługuje się kolorami PANTONE jest zobowiązany podać ich numery.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.
 6. Termin realizacji zamówienia ustalany jest przez dział znakowania firmy DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z oo.
 7. Po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego przesłanej do działu znakowania DAR Dolnośląskiej Agencji Reklamy Sp. z o.o. zlecenie zostaje złożone do realizacji.
 8. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem towaru w związku z ukrytymi wadami towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. Firma DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. ma prawo dostarczyć 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości.
 9. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający.
 10. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych.
 11. DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego.
 12. DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowanie za naruszenie ich praw.
 13. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
 14. DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo , na co Zamawiający poprzez zlecenie znakowania wyraża zgodę, do wykorzystywania produktów oznakowanych grafiką zleconą przez Zamawiającego w materiałach reklamowych DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. na stronie internetowej www.agencjadar.pl jako próbek możliwości technicznych co do jakości i technik znakowania.
 15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty poniesione przez firmę DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o. z tego tytułu.

7. Warunki końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień.
 3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby DAR Dolnośląskiej Agencji Reklamy Sp. z o.o.
 4. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w DAR Dolnośląskiej Agencji Reklamy Sp. z o.o. Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.

Kontakt

DAR Dolnośląska Agencja Reklamy Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 16
50-148 Wrocław
Tel: 71 707 16 69

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Stare Miasto we Wrocławiu, VI Wydział Gosp. Kapitał zakładowy 5 000 PLN, KRS 0000583900, NIP: 897-181-52-75, REGON 362873868